OBCHODNÉ PODMIENKY

PRE PREDAJ A REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Preambula

Tieto „Obchodné podmienky pre predaj a Reklamačný poriadok“ (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti Železiarstvo Poprad, s.r.o , so sídlom Moyzesova 4978/1A, 058 01 Poprad, IČO: 47058820 (ďalej len „predávajúci“) a  kupujúceho (ďalej len „kupujúci“) pri dodaní tovaru dodávaného predávajúcim v rámci jeho podnikateľskej činnosti.

Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce pre zmluvné strany z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie tovaru (ďalej len „kúpna zmluva“ alebo „zmluva“). Obchodné podmienky tvoria v zmysle ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení (ďalej len „ObZ“) neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy.

I. ÚVOD

1. Spoločnosť Železiarstvo Poprad, s.r.o. týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „Zákazník“ alebo „Kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv. 

2. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa zverejnený na internetovej stránke www.pronaradie.sk na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

3. Na týchto stránkach je prevádzkovany internetový obchod  pronaradie.sk ponúkajúce predaj vybraného spotrebného tovaru. Prevádzkovateľom pronaradie.sk a dodávateľom ponúkaného tovaru je firma Železiarstvo Poprad, s.r.o. , so sídlom Moyzesova 4978/1A, 058 01 Poprad, IČO: 47058820, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov , oddiel s.r.o.Vložka číslo:  27635/P-Zbl , IČ DPH: SK2023721359

II. IDENTIFIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN:

1. predávajúci:

Železiarstvo Poprad, s.r.o. , so sídlom Moyzesova 4978/1A, 058 01 Poprad, IČO: 47058820, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov , oddiel s.r.o.Vložka číslo:  27635/P-Zbl , IČ DPH: SK2023721359

2. kupujúci:

Zákazníkom sa rozumie užívateľ (všetky fyzické a právnické osoby bez obmedzenia) , ktorý má možnosť objednať si produkty na stránke Prevádzkovateľa. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka zásielka určená. Miestom určenia sa rozumie miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky. Zásielkou sa rozumie tovar, ktorý je súčasťou ponuky Prevádzkovateľa na stránkach nákupného centra.

III. PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY:

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.

2. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil so  všeobecnými obchodnými podmienkami a tiež aj reklamačným poriadkom ako aj pripojeným návodom na použitie, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

3. Predmetom kúpy podľa uzavretej kúpnej zmluvy je tovar špecifikovaný čo do výrobku, názvu, druhu, množstva, váhy, rozmerov, ceny apod. v objednávke kupujúceho.

IV. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že  zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.pronaradie.sk v časti "Osobné údaje".

Prevádzkovateľ internetových stránok www.pronaradie.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane, s výnimkou dopravcu. Vyhradzujeme si právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). V tomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím  stranám, resp. okruhu príjemcov:

Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S

Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B

Direct Parcel Distribution SK s. r. o. so sídlom : Technická 7, 821 04 Bratislava
 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I vložka č. 26367/B , oddiel : Sro

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

V.   Objednávky tovaru - návrh kúpnej zmluvy zo strany Spotrebiteľa:

1) Prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o ponuku a návrh kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho.

2) Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká (tj. Kúpna zmluva je uzavretá) doručením objednávky (akceptáciou, ďalej len "Potvrdenie a spracovanie objednávky"), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu kupujúceho.

3) Ak má predávajúci pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môže kupujúceho kontaktovať za účelom jej overenia. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť neoverenú objednávku. Na takúto objednávku sa potom hľadí, akoby nebola podaná.

4) Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

5) Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v objednávke a kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho či ním zvoleného prepravcu prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru uvedenú v objednávke. Nákupná cena je aj náklady spojené s dodaním tovaru a prípadné poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby, ktorých výška je uvedená vo webovom rozhraní a bude uvedená v objednávke a v jej spracovaní.

6) V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na web stránke (pronaradie.sk), predávajúceho pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané potvrdenie a spracovanie objednávky podľa týchto obchodných podmienok.

7) Predávajúci upozorní kupujúceho, ak cena uvedená pri tovare vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna. Ak Kupujúci nesúhlasí so zmenou ceny, predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

8) Kupujúci môže zrušiť objednávku.  Spotrebiteľ je oprávnený podľa zákona č. 102/2014 Z. z. odstúpiť od zmluvy nie len v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ale aj pred prevzatím tovaru (teda po potvrdení objednávky spotrebiteľovi predávajúcim), teda pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od znluvy (tak, ako to má predavajúci uvedené vo VOP v čl. IV. 

9) Spotrebiteľ si objednáva tovar zapísaním množstva vybraného tovaru a potvrdenie výberu. V ďalších krokoch uvedie formu úhrady a doručením tovaru, identifikačné údaje. Po odoslaní objednávky dostane potvrdenie o spracovanie objednávky.

Objednávka musí obsahovať nasledujúci údaje:

kontaktnú osobu kupujúceho s menom, priezviskom, adresou a telefónnym číslom

prípade objednávky podnikateľom je potrebne uviesť IČO, DIČ, ak je kupujúci platcom DPH tak IČ DPH, telefonický kontakt

spôsob dodaním a adresu doručením

spôsob platby


10) Odoslanie objednávky je podmienené registráciou kupujúceho v databázy predávajúceho a      Potvrdenie suhlasu s VOP a spracovaním jeho osobných udajov.
11) V prípade doručení objednávky, ktorá nevykazuje chybné, alebo sporné údaje, je tovar expedovaný spotrebiteľovi zvyčajne do 3 pracovných dní, pokial je tovar na sklade, najneskôr však do 30 dní. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu poskytnuť spotrebiteľovi na jeho požiadanie informáciu o dostupnosti tovaru. V prípade, že predpokladaná doba doručenia presiahne 10 pracovných dní od doručenia objednávky, má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak už bola predávajúcim prijatá platba, alebo záloha na tovar či dopravu, potom predávajúci vráti spotrebiteľovi peniaze na jeho účet bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14-tich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

12) Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od spotrebiteľa v špecifických prípadoch úhradu zálohy z ceny objednaného tovaru.

13) V prípade, že Kupujúci tovar neprevezme a neodstúpi od kúpnej zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami, má predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením (za uskladnenie u predávajúceho tento môže účtovať sumu dvojnásobnú pri danom produkte v EUR), aj ďalších nákladov, ktoré predávajúcemu z dôvodu neprevzatia tovaru kupujúcim vzniknú, a ďalej má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

14) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (vrátane nákladov na dodanie), nie však skôr, ako tovar prevezme. Zodpovednosť za náhodné zhoršenie, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru, alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

15) Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch uvedených v týchto obchodných podmienkach a ďalej v prípade, že tovar z objektívnych príčin (tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do SR, výrazne sa zvýšila jeho cena alebo náklady na dodanie) nie je možné za pôvodných podmienok dodať, alebo sa plnenie stane objektívne nemožným, alebo ak nemá kupujúci vyrovnané všetky záväzky voči predávajúcemu splatné ku dňu vystavenia objednávky.

16) V prípade, že predávajúci odstúpi od zmluvy, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti okamžite informovať. V prípade, že Kupujúci už úplne alebo čiastočne uhradil kúpnu cenu, bude mu prijatá čiastka vrátená bezhotovostne na účet oznámený mu na tento účel kupujúcim.

17) Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa.

VI. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY:

Potvrdenie prijatej objednávky Vám systém zašle automaticky e-mailom. V deň odoslania zásielky kuriérom budete o tom taktiež informovaný e-mailom. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

VII. DODACIE LEHOTY A PODMIENKY:

Tovar sa doručuje kuriérskou službou ,DPD alebo Slovenskou poštou - podľa želania zákazníka. Doba doručenia tovaru závisí od typu doručenia, ktorý bol pri objednaní tovaru zvolený. Ak je objednaný tovar zaplatený, alebo objednaný na dobierku a nachádza sa na sklade, je tovar doručený do 3 pracovných dní. Mimo SR 3 až 7 pracovných dní. Predávajúci neberie na seba zodpovednosť za omeškanie dodávky tovaru spôsobenú meškaním doručovacej služby.

VIII. POPLATKY ZA DORUČENIE A BALENIE TOVARU:

Všetok objednaný tovar je doručovaný v SR za poplatok uvedený pri nákupe. Objednávateľ už neplatí nijaké ďalšie poplatky za poštovné a balné! Všetky akcie platia do vypredania zásob pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Všetky ceny a poplatky sú už s DPH!

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU A ZÁRUKA:

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, tj. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Predavajúci nezodpovedá za vady:

Spôsobené mechanickým poškodením tovaru:  Roztrhnutie,poškriabanie výrobku, zapučenie, pokrivenie, ulomenie , zalomenie prasknutie.

Na tovar poškodený bežným používaním:  Prirodzené opotrebenie ako je, predratie, vyblednutie,

Tovar znehodnotený pri nedodržaní pokynov pre riadnu starostlivosť.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný.

 

Záruka:

Na všetok tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade potreby sprostredkujeme aj pozáručný servis Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

X. REKLAMÁCIE:

Reklamáciu nám prosím oznámte na e-mail:  reklamacie@pronaradie.sk

Reklamácie nám zasielajte na adresu:

Železiarstvo Poprad, s.r.o.

Moyzesova 4978/1A, Poprad, 058 01

Záručný list:

Spolu s tovarom Vám bude doručený vyplnený záručný list (ak nie je priložený, slúži ako záručný list faktúra, ktorá vám bude priložená v balíku po doručení tovaru).

Reklamácia a podmienky:

Pre reklamáciu tovaru platia príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka, taktiež i zákona o ochrane spotrebiteľa. Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu.

V prípade otázok k reklamácii tovaru, nás prosím kontaktujte e-mailom na adresu reklamacie@pronaradie.sk alebo telefonicky, viď. kontakty.

Postup pri uplatnení reklamácie:

1. Kupujúci je povinný vypísať reklamačný formulár, ktorý je na stiahnutie na našej stránke, kde uvedie svoje meno a priezvisko, adresu, tel. číslo, číslo objednávky, dátum prebratia tovaru a popis reklamovanej vady tovaru. Do zásielky priložte sprievodný list, v ktorom uvediete z akého dôvodu výrobok reklamujete. . Nezabudnite ani na kompletné údaje, vrátane emailu a telefónneho čísla, aby sme Vás mohli o priebehu reklamácie priebežne informovať.

2. Kupujúci je povinný predávajúcemu zaslať aj faktúru alebo kópiu faktúry ( doklad o úhrade ceny výrobku ), ktorú obdržal s objednaným tovarom (faktúra slúži ako doklad o kúpe aj v prípade reklamácie). V opačnom prípade nie je možné uplatniť reklamáciu.

3. Spotrebiteľ je povinný vrátiť predávajúcemu úplný, čistý, nepoškodený tovar v pôvodnom stave bez akýchkolvek známok použitia, s kompletnou dokumentaciou vrátane originálneho obalu. Pri odstúpení od ZMLUVY, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa tohto odseku pred tím, ako mu je tovar doručený späť predávajúcemu. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od ZMLUVY zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. 

4.Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovar rozbaliť, skontrolovať a odskúšať, a to takým spôsobom, ako pri nákupe v ktorejkoľvek predajni predávajúceho, tzn. v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zistenie, vlastností a funkčnosti tovaru. Ak kupujúci odstupuje od zmluvy, nie je oprávnený s tovarom zaobchádzať nad vyššie uvedený rozsah, najmä ho používať. V prípade odstúpenia od zmluvy by teda kupujúci mal predávajúcemu vrátiť tovar úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, bez známok nadmerného opotrebovania spôsobeného jeho používaním a pokiaľ je to možné, vrátane originálneho obalu. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak je s kupovaným tovarom poskytovaný ďalší tovar zdarma (napr. v rámci akčnej ponuky) a ak kupujúci využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, je kupujúci povinný vrátiť aj tovar poskytnutý predávajúcim zdarma. Kupujúci berie na vedomie, že ak bude tovar vrátený predávajúcemu nekompletný, ušpinený, poškodený, nadmerne opotrebovaný v dôsledku jeho používania alebo inak znehodnotený, nemá to síce vplyv na jeho právo odstúpiť od zmluvy, ale predávajúcemu vzniká nárok na náhradu škody vo výške zodpovedajúcej zníženiu hodnoty vráteného tovaru, ktoré bolo spôsobené neprípustným zaobchádzaním s tovarom.

5. Spotrebiteľ je povinný tovar používať iba na účel, na ktory je určený a v súlade s podmienkami záruky poskytovanej výrobcom. V opačnom prípade prichádza do úvahy zánik zodpovednosti predávajúceho za vady.

6. Podmienky a informáciami uvedené v tomto § tvorí neoddeliteľne súčasť ZMLUVY, ktora vznikla na základe objednávky tovaru spotrebiteľom a potvrdením jeho objednávky predávajúcim.

7. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá ani podnikateľ, napr. SZČO, ktorý v eshope zakúpi tovar "na IČO".

8.Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte, či závada nie je spôsobená nastavením, alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu.

 

9.Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená výhradne pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti. (nákup na IČO).

Upozornenie: farebné prevedenia a odtiene fotografií zobrazené na Vašom monitore sa môžu mierne líšiť od skutočných!

tovar podľa možnosti v pôvodnom balení

vyplnený reklamačný formulár

-upozorňujeme o právach spotrebiteľa, podľa ktorého právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku nemá spotrebiteľ v prípade zmluvy, ktorej predmetom je neprefabrikovaná vec, teda tovar nami nedeklarovaný ako SKLADOM, alebo je vec vyrobená na základe špecifikácií spotrebiteľa prípadne slúži na uspokojenie jeho individualizovaných potrieb. 

8. V prípade zaslania reklamácie kuriérskou službou nám zmluva uzatvorená s ňou umožňuje skontrolovať reklamovaný tovar spolu s dokumentáciou v prítomnosti vodiča. Doručenie nevhodne zabezpečeného tovaru bez povinnej dokumentácie inými kuriérskymi službami, ktoré si sami zvolíte, môže skomplikovať prevzatie reklamácie v prípade, ak nám tieto kuriérske služby neumožnia pri prevzatí vykonať kontrolné úkony.

9. Kupujúci je povinný predávajúcemu zaslať aj faktúru alebo kópiu faktúry, ktorú obdržal s objednaným tovarom (faktúra slúži ako doklad o kúpe aj v prípade reklamácie).

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

odovzdaním opraveného tovaru,

výmenou tovaru,

vrátením kúpnej ceny tovaru,

vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

0. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. V ostatných prípadoch nebude môcť predávajúci opraviť poškodený tovar v rámci záruky, a v prípade ak kupujúci po upozornení na túto skutočnosť požiada o jeho opravu, bude povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s vykonaním servisného zásahu a opravou takéhoto tovaru.

Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, nešetrné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru, nesprávnu inštaláciu.

Všetky právom uplatnené opravy sú v záručnej dobe bezplatné. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodborného zásahu do výrobku počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho telefonicky aj písomne na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj kópiu reklamačného protokolu so stanoviskom predávajúceho k reklamácii a záznamom o jej riešení.

Vybavením reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Predávajúci je povinný na požiadanie Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatní počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia alebo osoba splnomocnená výrobcom vyjadrovať sa k reklamáciám. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatní po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Železiarstvo Poprad,  s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY:

Každú objednávku môžete zrušiť do 15:00 v deň objednania, ak bola objednávka prijatá do 15:00, alebo do 12:00 ak bola objednávka prijatá predchádzajúci deň po 15:00 e-mailom obchod@pronaradie.sk, alebo telefonicky na čísle uvedenom na web stranke pronaradie.sk a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet alebo poštovým poukazom.

XII. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Tovar objednaný, upravovaný na zákazku  je tovarom zhotoveným podľa osobitných požiadaviek zákazníka a nevzťahuje sa naň možnosť odstúpenia od zmluvy a jeho vrátenia predávajúcemu v zákonnej lehote 14-tich dní.

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania z tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Tovar je potrebné vrátiť vrátane prípadných darčekov. Náklady na odoslanie tovaru Predávajúcemu hradí Kupujúci. Odporúčame Vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Tovar zasielajte prosím späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený vrátane príslušenstva (originálny doklad o kúpe, záručný list (ak bol súčasťou), návod na použitie atď.). Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie zásielky.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 Spotrebiteľ je povinný pri odstúpení od zmluvy zaslať tovar späť najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 05. 06. 2020

 

Potrebné dokumenty môžete stiahnuť TU: 

Reklamačný formulár

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.